Svet staršev sestavljajo starši, izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oblikuje Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v Svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

Člani Sveta staršev se bodo sestajali na rednih sejah, možni pa so tudi dodatni sklici na pobudo predsednika Sveta staršev, ravnatelja  ali katerega od članov Sveta staršev.

Predstavniki oddelkov:

•    2. a + 3. a – Viktorija Beg

•    4. a+ 5. a – Špela Metličar

•    6. a – Sonja Kamenšek

•    7. a + 8. a  – Marjana Šuc

•    9. a  – Darko Horvat

•     OVI II. +  OVI III. + OVI IV. a – Marija Strašek

•    OVI IV. + OVI V. + OVI VI. b  – Maja Ivanuš

Dislocirana enota Podčetrtek:

•    4. b + 5. b +  7. b – Terezija Težak