Svet zavoda deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Pristojnosti Sveta zavoda:

– potrjuje in razrešuje ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda,

– sprejema program razvoja zavoda,

– potrjuje  letni delovni program in spremlja njegovo izvajanje,

– potrdi in spremlja finančni načrt zavoda,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami,

obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– druge naloge v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi,

– tekoče aktualne naloge.

Šteje 11 članov:

  • predsednica Sveta zavoda (Melita Radmanović),
  • predstavniki občin ustanoviteljic (Polonca Golob Kovačič, Damjan Boštjančič, Simona Gobec Drofenik),
  • predstavniki staršev (Anica Jazbinšek, Sonja Kamenšek, Marija Strašek),
  • predstavniki zavoda (Jasmina Baroš Krumpak, Valentina Šipec, Urška Šipec, Jasmina Perko).

Na sejah bo obravnaval:

  • sprejem LDN za leto 2021/2022 in poročilo o realizaciji LDN za preteklo leto,
  • letno poročilo (poslovno in finančno) za leto 2021,
  • analizo in sprejem finančnega plana, programa dela in kadrovski načrt za leto 2022,
  • ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.